PRAVILA KORIŠĆENJA

PHUKET d.o.o. iz Beograda, Republika Srbija, Mbr: 20747633 PIB 107132843
(nadalje: Kompanija) br. odobrenja 000-424-00-00370/2015 izdat od Ministarstva finansija Poreske uprave, Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću, je operator vebsajta www.soccerbet.rs (nadalje: Stranica) i on upravlja tom Stranicom.
UPOZORENJE Pristajete na ova pravila korišćenja samim činom pristupa i/ili korišćenja ove Stranice, registrovanjem na usluge koje se nude na Stranici ili prihvanjem, otpremanjem, podnošenjem ili preuzimanjem bilo koje informacije ili sadržaja u ili sa Stranice. UKOLIKO NISTE SAGLASNI SA TIME DA BUDETE OBAVEZANI OVIM PRAVILIMA KORIŠĆENJA NEMOJTE KORISTITI STRANICU.
Kompanija zadržava sva prava da u svako doba menja, dopunjuje ili prilagođava ova Pravila korišćenja.
Savetujemo Vam da odštampate sebi jedan primerak ovih Pravila korišćenja. Molimo Vas da sa vrmena na vreme proveravate ovu Stranicu. Ukoliko steknemo uverenje da kršite ova Pravila Korišćenja, Kompanija može preduzeti raznovrsne radnje, uključujući i suspenziju ili gašenje Vašeg korišćenja Stranice, onemogućiti Vas od budućeg korišćenja Stranice i/ili preduzeti odgovarajuće pravne, sudske, upravne i druge radnje u pravnim postupcima protiv Vas.
USLUGE Usluge čine ukupnu celinu sadržaja koji se čini dostupnim Korisniku pre i nakon Registracije.
UČESTVOVANJE I PRISTUP
Kako biste se registrovali, otvorili nalog i/ili uzeli učešća u ukupnoj ponudi Usluga sajta, uključujući i Kompanijinim Fanstasy Sport takmičenjima (Takmičenja), izjavljujete i garantujete sledeće:
1. Da imate najmanje 18 godina i ispunjavate minimalne uslove u vašoj lokalnoj juridsikciji ili teritoriji za korišćenje Stranice i učestvovanje u Takmičenjima iz jursdikcije, teritorije, ili lokacija sa koje igrate.
2. Da se fizički nalazite i imate prebivalište na teritoriji Republike Srbije
3. Da ste državljanin ili imate zakonito pravo boravišta na teritoriji koju ste naveli prilikom registracije
4. Da se fizički nalazite na teritoriji koja ne zabranjuje Vaše sudelovanje u bilo kom od Takmičenja ili Sadržaja organizovanih putem Stranice
5. Da ćete se sve vreme pridržavati ovih Pravila korišćenja, njihovih izmena, i bilo kojih drugih sporazuma između Vas i Kompanije a koji se tiču korišćenja Stranice ili učestvovanja u Sadržajima;
Ukoliko ne ispunjavante gorenavedene uslove, niste ovlašćeni da koristite Stranicu i Usluge. Kompanija zadržava pravo da suspenduje ili izbriše nalog bilo kog nameravanog korisnika Stranice koji ne ispunjava gorenavedene zahteve. Kompanija takođe zadržava pravo da zadrži, obustavi, ukine ili preusmeri isplatu bilo koje nagrade koja je povezana sa takvim nalogom. Kompanija zadržava pravo da od Vas zahteva da dokažete da ispunjavate gorenavedene uslove pre no Vam isplati nagradu.
Možete registrovati i održavati samo jedan aktivan nalog za učestovanje u sadržajima koji se nude na Stranici. U slučaju da Kompanija otkrije da ste otvorili više od jednog naloga po korisniku, uz ostala prava koja može iskoristiti u tom slučaju, Kompanija će suspendovati i/ili trajno ugasiti Vaš nalog i/ili naloge kao i obustaviti isplatu nagrada povezanih sa tim nalozima.
Zaposleni u Kompaniji imaju pravo pristupa Stranici i Uslugama u cilju testiranja korisničkog iskustva, ali neće moći ni u kom slučaju da potražuju nagrade. Konsultanti i promoteri mogu korisititi sadržaje i usluge dostupne na Stranici bez ograničenja osim u slučaju da su u posedu informacija koje nisu dostupne ostalim Korisnicima.
Konsultanti i promoteri Kompanije mogu dobijati nagrade u skladu sa primenjivim Pravilima Igre i ovim Pravilima Korišćenja ali tada neće primiti ništa više za svoje učestvovanje u organizaciji.
Razumete i bez pogovora prihvatate da je za učestvovanje u takmičenju I za korišćenje Usluga potrebno uplatiti naknadu i da možete izgubiti novac tokom korišćenja Sadržaja.
Od Kompanije može biti zahtevano da suspenduje ili trajno obustavi usluge i/ili Sadržaje sa Stranice usled naloga regulatornog tela ili iz zakonskih razloga po nalogu Ministarstva Finansija Republike Srbije, Sektora za menjačke, devizne poslove i igre na sreću.
U skladu sa gorenvedenim, podrazumeva se da je “Autorizovani Korisnik” ili “Korisnik” fizičko lice koje je navršilo 18 godina starosti i kome je izdata e-mail adresa od strane Internet Provajdera, on-line service provajdera, ili druge institucije koja je ovlašćena za izdavanje adresa povezanih sa domenom koji vodi, a sa koje je adrese Korisnik prijavio svoj nalog.
Navođenjem načina plaćanja u svojoj registracionoj prijavi Korisnik potvrđuje i garantuje da je zakoniti vlasnik i/ili ovlašćeni korisnik načina plaćanja koji povezuje sa svojim nalogom a koji se koriste za stvaranje depozita na Stranici. Smatraće se kršenjem ovih pravila ukoliko korisnik bude za stvaranje depozita koristio bilo koji metod plaćanja koji nije u njegovom vlasništvu i/ili za čije korišćenje nema valjano ovlašćenje.
UPLAĆENI DEPOZIT korisnik mora da iskoristi za polaganje opklade i to na sledeći način:
1) U ukupnom iznosu uplaćenog depozita ukoliko je ostvario dobitak; npr. ako korisnik uplati depozit u iznosu od 1.000,00 RSD, položi opkladu/e u iznosu od 100,00 RSD i ostvari dobitak, mora položiti dodatne opklade u iznosu od 900,00 RSD.
2) U iznosu od deset posto uplaćenog depozita u slučaju da je ostvario gubitak. npr. ako korisnik uplati depozit u iznosu od 1.000,00 RSD, položi opkladu/e u iznosu od 100,00 RSD i ne ostvari dobitak, ne mora polagati dodatne opklade.

Kompanija smatra i prihvata da su sve radnje koje potiču sa jednog naloga radnje koje su preduzete od strane Korisnika. Kompanija će ih za takve držati sve dok o suprotnom ne bude obaveštena od strane Korisnika od koga će se tom prilikom zatražiti da podnese dokaze o svom identitetu. U skladu sa tim, Korisnik će biti odgovoran za sve radnje trećih lica koja su koristilia, sa ili bez njegovog odobrenja, njegov nalog i na taj način prouzrokovala štetu Kompaniji, Korisniku i/ili trećim licima.
Igrač prihvata da usled redovnog održavanja sistema Priređivača, postoji mogućnost otežanog procesuiranja transakcija u okviru Gambling ili ostalih sistema Priređivača, te se igrač momentom registracije na zvaničnom sajtu Priređivača, odriče bilo kakvih prigovora i zahteva prema Priređivaču povodom navedene situacije.
ISPLATA SREDSTAVA se vrši u poslovnici ili na bankovni račun. Nakon zakazivanja redstava, Vaš kod za isplatu je aktivan u narednih 24h.
Moguće je zakazati maksimalno dve isplate u jednoj poslovnici, u jednom kalendarskom danu, dok za bankovni račun važi pravilo jedne isplate u jednom kalendarskom danu.
Za zakazivanje isplate u poslovnici veće od 20.000,00 dinara važi sledeće:
• za isplate zakazane u periodu od 00:00h do 09:00h zakazana sredstva možete isplatiti nakon 14:00h;
• za isplate zakazane u periodu od 09:00h do 00:00h zakazana sredstva možete isplatiti narednog kalendarskog dana.
IGRA NA SREĆU je organizovana od strane Kompanije posredstvom Stranice a u skladu sa Pravilima Igre na sreću koja su prethodno izložena i koja mogu, s vremena na vreme, po odobrenju za to ovlašćenog regulatornog tela, biti promenjena.
POLITIKA REFUNDACIJE Korisnik se može povući iz takmičenja pet minuta pre nego što takmičenje počne u kom slučaju će čitav iznos uloga biti vraćen na njegov račun. U slučaju nedoumica u pogledu identita osobe koja je registrovana, u skladu sa ovim Pravilima Korišćenja, smatraće se da je registrovana ona osoba na čije ime je registrovan nalog.
PROMO RAČUN Pravo raspolaganja na sredstvima koja se nalaze na promo računu/nalogu korisnika zadržava priređivač. Priređivač zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez objašnjenja ili predhodne najave povuče sredstva sa promo računa korisnika. Priređivač zadržava pravo da nakon isteka promocije povuče sredstva sa promo naloga.
REGISTRACIJA učesnika je proces preuzimanja i čuvanja podataka o učesniku u informacionom sistemu priređivača. Tokom postupka registracije učesnik je dužan tačno popuniti sledeće podatke:
LIČNI PODACI: ime, prezime, dan, mesec i godina rođenja, e-mail adresa, korisničko ime, lozinka, prihvat Pravila o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.
Podaci za učešće u igri: JMBG (jedinstveni matični broj), broj lične karte učesnika, država rođenja i prebivalište sa gradom i adresom.
Registracija naloga je uslov za učestvovanje u bilo kojoj usluzi Priređivača. U toj svrsi, Priređivač će od Učesnika zahtevati informacije i dokaze u cilju potvrđivanja starosne dobi, adrese i druge takve informacije koje Priređivač smatra prikladnim u cilju potvrde identifikacije i potvrđenja identiteta Učesnika kako bi Priređivač obezbedio i osigurao svoje obaveze u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i ostalim relevantnim, pozitivnim propisima. Kako bi obezbedio pravilno poslovanje i funkcionisanje u skladu sa Zakonom, Priređivač u svakom trenutku i u slučaju sumnje zadržava pravo da zahteva dostavu identifikacionih dokumenata kako bi proverio relevantne informacije o Učesniku, te kako bi na osnovu takvih podataka evidentira, pratio i prijavio svaku zloupotrebu informacija i podataka nadležnom organu. Korisnički podaci obuhvataju lične podatke učesnika i podatke za klađenje navedene prilikom registracije ili njihove naknadne izmene. U slučaju izmene korisničkih podataka učesnik je dužan bez odlaganja obavestiti priređivača koristeći aplikaciju priređivača. U suprotnom odgovara za sve propuste ili nastalu štetu koja je nastala usled neobaveštenosti priređivača. U slučaju da je učesnik zaboravio lozinku i zatraži promenu iste priređivač će poslati e-mail sa linkom za unos nove lozinke. Takođe, neprihvatanjem Pravila učesnik se ne može registrovati. Nakon upisa podataka iz prvog koraka i prihvatom Pravila od strane učesnika, priređivač šalje učesniku aktivacioni e-mail, te učesnik klikom na link u e-mailu potvrdjuje ispravnost svoje e-mail adrese. Tek nakon potvrde linka iz aktivacionog e-maila učesnik se moze prvi put prijaviti u informacioni sistem priređivača. Ukoliko učesnik želi da pristupi igri dužan je da tačno popuni podatke lične podatke. Priređivač potom proverava tačnost unetih podataka, tj.proverava da li je učesnik punoletan. Po uspešno završenoj proveri, učesnik može da pristupi igri preko sredstava elektronske komunikacije. Registracijom korisničkog naloga na internet stranici priređivača, smatraće se da je učesnik upoznat sa ovim Pravilima, te da je u celosti i bezuslovno prihvatio: sve uslove za učestvovanje u igri na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, mere zaštite privatnosti učesnika koje primenjuje priredjivač, pravo priređivača da poništi pojedine transakcije ili obustavi korisnički nalog u slučaju da utvrdi da učesnik krši ova Pravila, pravo priređivača da u cilju sprečavanja svake prevare, pranja novca ili drugog sličnog nedopuštenog ponašanja skuplja, obrađuje i registruje u svojim bazama podataka sve informacije u vezi sa načinom igre, ličnim podacima i sredstvima na evidencionom računu učesnika. Priređivač smatra i prihvata da su sve radnje koje potiču sa jednog naloga radnje koje su preduzete od strane Učesnika. Priređivač će navedeno smatrati sve dok o suprotnom ne bude obavešten od strane Učesnika od koga će se tom prilikom zatražiti da podnese dokaze o svom identitetu. U skladu sa tim, Učesnik će biti odgovoran za sve radnje trećih lica koja su koristila, sa ili bez njegovog odobrenja, njegov nalog i na taj način prouzrokovala štetu Priređivaču, Učesniku i/ili trećim licima. Dakle, Učesnik je odgovoran za sve transakcije ostvarene preko svog Naloga i svaka osoba koja se predstavi na interaktivnim komunikacijskim kanalima unošenjem ispravnog korisničkog imena i lozinke smatra se verodostojnom, a sve novčane transakcije koje su obavljene na taj način Priređivač će smatrati valjanim i neće prihvatiti zahteve za poništenje transakcija ni pod kojim uslovima. Učesnik momentom registracije korisničkog naloga na internet stranici Priređivača, prihvata i saglasan je sa činjenicom da će Priređivač radi ispunjenja svojih zakonskih obaveza u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a pogotovo u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, od Učesnika zahtevati dostavu ličnih podataka i uvid u iste iz relevantnih ličnih dokumenata. Priređivač će biti dužan da usled naloga nadležnog državnog organa, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstva finansija Republike Srbije ili usled zakonske obaveze, suspenduje ili trajno obustavi usluge i/ili sadržaje Stranice, bez obaveze da to posebno obrazlaže Učesniku.
UKIDANJE NALOGA Kompanija, po vlastitom nahođenju i u svojoj diskerciji, može diskvalifikovati od korišćenja bilo koje Usluge ili Sadržaja, odbiti da dodeli poene ili isplati nagrade i/ili zahtevati povrat bilo kojih nagrada od strane Korisnika za koga Kompanija smatra da se na nepravilan, nefer ili na drugi način neprikladan način u odnosu na operisanje Stranice, ponašao, ili se ponašao na bilo koji način koji je štetan i nepogodan spram ostalih korisnika. Takva ponašanja uključuju ali se ne ograničavaju na falsifikovanje ili lažno prikazivanje ličnih podataka u cilju korišćenja usluga Stranice ili preuzimanja nagrada, kršenje bilo kojih odredbi ovih Pravila Igre, prikupljanje poena ili nagrada putem neautorizovanih metoda koji uključuju ali se ne ograničavaju na automatiozvane skriptove ili druga automatiozovana sredstva; uticaj na administraciju Stranice i Usluga ili pokušaj da se na bilo koji način utiče na računarski program i programe povezane sa Stranicom i/ili Uslugama; pribavljanje informacija o drugim Korisnicima u svrhe spaminga, kao bilo koja druga zlopoutreba Stranice.
Korisnik prihvata da odricanje i onemogućavanja od prijema nagrade neće ograničiti drugu vrstu odgovornosti Korisnika te da će Kompanija imati pravo da na druge, zakonite načine, sudskim putem, bilo građanskim bilo kriivčnim, goni Korisnika koji je prekršio ovde izneta Pravila Korišćenja.
Kompanija neće biti odgovorna za nepotpune, netačne, neligitimine, namerno pogrešno prikazane ili ukradene unose podataka. Ako iz bilo kog razloga ne postoji mogućnost da se Takmičenje ili Usluga sprovodi na način kako je prethodno predviđeno, ili ukoliko Takmičenje ili Usluga, računarski program i/ili Stranica sa njim povezani (ili bilo koji njihov deo) postane koruptovan ili ne dozvoljava pravilan pristpu Takmičenju u skladu sa Pravilima korišćenja ili primenjivim Pravilima igre ili zbog infekcije kompjuterskog ili sličnog virusa, baga, tampering, neovlašćene intervencije, radnji učesnika, pravila, tehničkih grešaka ili poteškoća ili bilo kog drugog uzroka bilo koje vrste, koja po mišljenju Kompanije, remeti ili utiče na administraciju, bezbednost, pravilnost, pravičnost, integritet i/ili pravilno odvijanje Takmičenja, Kompanija zadržava pravo da, u svojoj isključivoj diskreciji da diskvalifikuje bilo koju osobu umešanu u takve radnje i/ili da obustavi, ukine, produži ili modifikuje ili suspenduje Takmičenje ili Uslugu, i odredi pobednike iz ostalih, valjanih, prijava za učešće. U slučaju takvog otkazivanja, ukidanja, modifikaicje i/ili supsenzije, obaveštenje će biti postavljeno na Stranici.
Kompanija neće biti odgovorana za: netačno, nepravilno i/ili neprecizno postavljanje informacija prilikom registracije, ljudske greške, kašnjenja i odlaganja u slanju pošiljka zbog Pošte, tehničke greške, nedostatke, uključujući i javne obustave telefonskih i internet usluga, propuste, prekide, ometanja, brisanja ili defekte telefonskog ili mrežnog sistema, računarskih online sistema, podataka, računarske opreme, servera, provajdera, ili softvera (uključujući, ali ne ograničavajući se na operativne sisteme koji ne dozvoljavaju korisiniku pristup Stranici i/ili Takmičenju), uključujući bez ograničenja bilo koju povredu ili štetu izazvanu na računarskom sistemu korisnika ili bilo kog trećeg lica a koja je povezana ili rezultuje učestovanjem u Takmičenju ili korišćenju Usluga; nemogućnost da se pristupi Stranici ili bilo kojoj stranici koja je povezana ili je deo Stranice, krađu, tampering, uništenje, ili neautorizovan pristup i/ili menjanje unosa ili grafičkih podataka bilo koje vrste, podataka koji su obrađeni kasno ili netačno ili nekompletno usled telefonskih, poštanskih, računarskih ili ma kojih drugih kvaraova povezanih sa sistemima veze, ili Interneta, ili postrojenja Provajdera, ili bilo koje internet stranice ili stranice za mobilni internet, ili zbog bilo kog drugog razloga, tipografskog, štamparskog ili drugih grešaka ili kombinacija gorenavedenog.
Da bi bio podoban da koristi Usluge ili učestvuje u Takmičenju ili da primi bilo koju od nagrada, od Korisnika se može zahtevati da pruži Kompaniji dodatnu dokumentaciju i/ili informacije u cilju utvrđivanja i potvrđivanja identiteta Autorizovanog korisnika, kao i da pruži dokaze da su ispunjeni uslovi za njegovo korišćenje Stranice.
U slučaju spora povodom identiteta i ispunjenosti uslova za učestovanje u Takmičenju Korisinka, Kompanija će imati punu diskreciju, da koristeći podatke koji su joj učinjeni dostupnim, učestvuje u utvrđivanju identiteta takvog lica.
Korišćenje Stranice mora biti učinjeno isključivo u skladu sa Pravilim Korišćenja. Nepoštovanje ovih Pravila će rezultirati u diskvalifikaciji od takmičenja i, ukoilko je primenjivo, oduzimanju nagrade.
Ukoliko je to zakonito, Korisnik i/ili Pobednik se saglašavaju sa time da se njihovo ime, glas, prikaz, fotografija koriste u svrhe razvoja, produkcije, promocije, distribucije ili eksploatiacije Takmičenja, Usluge ili Stranice. Pobednici su saglasni da se od dana obaveštenja od strane Kompanije o njihovom statusu kao potencijalnih Pobednika pa sve do dana kada ih Kompanija obavesti da to više nije potrebno, učine dostpunim u svrhe reklamiranja, publiciteta i promocije.
Kompanija zadržava pravo da Korisnike premešta iz jednog u drugo Takmičenje, koje je supsantcijalno slično, u određenim situacijama određenim od strane Kompanije u njenoj isključivoj diskreciji.
Uz bilo koje pravno sredstvo na raspolaganju Kompanijii, Kompanija može, bez prethodnog obaveštenja, odmah onemogućiti i povući pristup bilo kojih prava koja Korisnik ima. U tom slučaju, Korisnik se saglašava da odmah prestane sa korišćenjem i pristupom Stranici. Kompanija može poništiti lozinke i/ili identifikaciju naloga koja je izdata korisniku i zabraniti pristup korišćenju Stranice. Svaka takva radnja neće uticati na prava i obaveze koje su nastale pre tog trenutka. Sve odredbe ovih Pravila korišćenja će nastaviti da važe i nakog trajnog gašenja naloga i obavezivaće Korisnika i Kompaniju, a to se naročito odnosi na odredbe o vlasništvu, odricanja od odgovornosti, štete ili umanjenja odgovornosti.
SUSPENDOVANJE NALOGA Priređivač zadržava pravo da u svakom trenutku blokira, odnosno (trajno ili privremeno) suspenduje korisnički nalog koji je bio predmet reklamacije ili prijave zloupotrebe platne kartice ili za koji se utvrdi da je predmet kršenja odredbi zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Blokada, odnosno suspenzija takvog naloga trajaće sve dok za navedeno bude potrebe, odnosno dok Priređivač ne bude imao pisani nalog Ministarstva unutrašnjih poslova ili drugog državnog organa sa instrukcijama za dalje postupanje ili do isteka zakonskih rokova koji ograničavaju raspolaganje imovinom. Blokada, odnosno suspenzija takvog naloga podrazumeva potpuno onemogućavanje korišćenja naloga (uplata, igra i isplata sa naloga). Svaki korisnik usluga Priređivača momentom registracije korisničkog naloga, bez izuzetka, prihvata ovo pravilo Priređivača.
PRAVILA IGRE Pravila Igre koja se primenjuju u ovom trenutku doneta su 08.07.2020. god i objavljena na www.soccerbet.rs, kao i www.fantasynova.rs, i primenjuju se na sve Korisnike Stranice koji koji koriste Usluge ili učestvuju u Takmičenju. Komanija zadržava pravo da, u skladu sa zakonom i uz odoborenje regulatornog tela, menja Pravila igre i učini razuman napor da o tome obavesti sve Korisnike na blagovremen i nedvosmislen način, a u svakom slučaju u roku koji neće biti duži od sedam dana. Objavljivanje Pravila igre će se, u slučaju da Korisnik nije primio lično obaveštenje na e-mail adresu koju je podneo prilikom registracije, smatrati dovoljnim obaveštenjem u svakom slučaju.
ODLOŽENE I PREKINUTE UTAKMICE  U slučaju da je neka utakmica otkazana ili odložena iz bilo kog razloga nakon starta Takmičenja koje uključuje takvu utakmicu, igračima koji učestvuju u toj utakmici neće biti dodeljeni fantasy poeni.
U slučaju da se neka odložena ili otkazana utakmica nastavi najkasnije 24 časa nakon završetka poslednje utakmice u tom danu ili takmičarskom kolu, igračima sa tih utakmica će se računati fantasy poeni.
PREKINUTE UTAKMICE U slučaju da je neka utakmica prekinuta iz bilo kog razloga nakon starta Takmičenja koje uključuje takvu utakmicu, igračima koji učestvuju u toj utakmici biće dodeljeni poeni osvojeni do trenutka prekida.
U slučaju da se prekinuta utakmica nastavi najkasnije 24 časa nakon završetka poslednje utakmice u tom danu ili takmičarskom kolu novi poeni će se dodavati na prethodno ostvarene poene.
U slučaju da se prekinuta utakmica nastavi najkasnije 24 časa od završetka poslednje utakmice u tom danu ili takmičarskom kolu, tako da se utakmica ne nastavlja vec počinje od početka, fantasy poeni sa prvobitne (prekinute) utakmice se neće računati, već samo fantasy poeni ostvareni na novoj utakmici.
U slučaju da se prekinuta utakmica nastavi nakon 24 časa od završetka poslednje utakmice u tom danu ili takmičarskom kolu, bilo od početka, bilo kao nova utakmica, novi poeni neće biti uračunati
PRIJAVA NA TAKMIČENJE Registracija na takmičenje se završava pet minuta pred početak takmičenja i možete odustati od takmičenja ili promeneiti svoj fantasy tim sve do pet minuta pre početka takmičenja
Nakon isteka perioda za registraciju, svi fantasy timovi koji učestvuju na datom takmičenju biće zaključeni i više se ne mogu menjati.
Sastavi timova ostalih učesnika u takmičenju (korisnika) biće vidljivi nakon početka svakog takmičenja.
STATISTIKA UŽIVO Sva statistika “uživo” koja se prikazuje korisnicima tokom odigravanja utakmica, kao i sve druge informacije o bodovanju obezbeđene preko FantasyNova vebsajta i povezanih izvora informacija su nezvanični.
Sva uživo statistika i njene komponente su ponuđene samo u informativne i/ili zabavne svrhe i nisu korišćene da odluče rezultate takmičenja. Dok FantasyNova i treća lica koriste razumni napor da uključe tačne i aktuelne informacije, niti FantasyNova niti treća strana ne garantuju njihovu tačnost. FantasyNova i treća lica koja su provajderi neće biti odgovorni za tačnost, korisnost ili dostupnost bilo kojih informacija koje su prenešene ili dostupne putem FantasyNova vebsajta i povezanih izvora informacija i neće biti odgovorni za bilo koju grešku ili propust u toj informaciji.
PLASMAN Plasman korisnika i raspodela nagrada na takmičenjima na sajtu bazirani su na zvaničnoj statistici sa zvaničnih sajtova sportskih takmičenja na koja se odnose.
Poeni fantasy igrača se ažuriraju dok se meč odigrava, dok se ukupni poeni fantasy timova i plasman korisnika na takmičenju određuju zbirom svih poena fantasy igrača koji su članovi fantasy tima ostvarili i ažuriraju se sat vremena nakon završetka poslednje utakmica u danu kada budu potvrđena zvanična statistika (final box score).
Kada zvanična statistika (Final box score) bude potvrđena, nagrade će biti dodeljene osim u okolnostima gde tehnički problem ili drugi razlozi sprečavaju takve blagovremene isplate.
Konačni rezultati nekog takmičenja neće biti promenjeni u slučaju eventualnih kasnijih promena zvanične statistike (Final box score).
U slučaju da dva ili više korisnika ostvare isti broj bodova, nagrade će biti podjednako podeljene između učesnika koji su ostvarili isti broj bodova.
ISPRAVKA REZULTATA Naši provajderi statistika povremeno mogu činiti revizije konačnih rezultata kako bi ispravili statistike objavljene uživo tokom mečeva. U tim slučajevima, plasman i raspodela nagrada će biti zasnovane na zvaničnoj statistici (final box scores), a ne na statistici koja je objavljena uživo.
Zvanični sajtovi liga i naši statistički provajderi povremeno mogu promeniti zvanične rezultate (final box score) nakon što zvanična statistika bude objavljena i potvrđena. Ukoliko dođe do takve situacije, fantasy poeni igrača na tim takmičenjima neći biti ažurirani niti će raspored nagrada biti promenjen.
Napomena da nije u pitanju ista situacija kao u slučaju ispravki koje moraju biti izvršene nakon raspodele nagrada usled baga, problema sa statističkim podacima, ili procesom raspodele nagrada. U tom slučaju takmičenje može biti razrešeno i raspoređeno sledećeg dana ili onda kada zvanični rezultati budu objavljeni.
NAGRADE Nagrade za takmičenje će biti uvrštene na našu Listu nagrada. Osvojene nagrade se dodaju na račun na nalogu Korisnika. U slučaju izjedačenog rezultata između dva ili više korisnika, nagrade se podjedanko raspoređuju na Korisnike koji imaju iste rezultate.
LISTE NAGRADA Liste nagrada biće poznate sa objavljivanjem svakog novog takmičenja. Kompanija zadržava prava, da u svojoj isključivoj diskreciji, ukine ili suspenduje takmičenje (ili bilo koji njegov deo) u slučaju da virus, bagovi, neautorizvani ljudski upliv, ili bilo koji drugi uticaj koji može negativno uticati na administraciju, upravljanje, bezbednost, pravičnost, integritet ili ispravno funkcionisanje takmičenja ili bilo kog njegovog dela, to nalažu.
POVLAČENJE NAGRADA Pobednici će biti objavljeni na Stranici. Učesnici mogu povući svoje nagrade kao i svoje gotovinske depozite korišćenjem funkcije “Povlačenja” na Stranici. Od Učesnika se može zahtevati da popune Izjavu kojom daju podatke i potvrde na okolnosti prava da povuku novac, i pruže dovoljne dokaze identifikaicje kao što su lične karte, pasoši, vozačke dozvole ili sličan dokument sa slikom, a sveu vezi sa isplatama koje se traže od Kompanije. Nepostupanje po ovakvom zahtevu Kompanije može rezultirati u obustavi isplati i oduzimanju nagrade. Obustava isplate i oduzimanje nagrade može nastupiti uvek u situacijama kada se utvrdi da se Korisnik nije ponašao u skladu sa ovim.
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE Čitava sadržina Stranice, uključujući tu bez ograničenja, tekst, softver, skriptove, grafiku, fotografije, zvuke, muziku, video klipove, ineraktive segmente i tsl. kao i žigovoi, znaci i logoi, predstavljaju vlasništvo ili su licencirani od strane Kompanije od trećih lica ili od FantasyNova d.o.o. iz Beograda, i na njih se primenjuju odredbe zakona Republike Srbije, Zemalja EU, EU kao i odgovarajući međunarodnopravni ugovori koji regulišu pitanja prava intelektualne svojine, robnih znakova, žigova, patenata i dr. prava industrijske svojine.
Sadržaj sa Stranice vam se čini dostupnim u obliku u kom se nalazi na Stranici isključivo za vaše informisanje i za vašu ličnu upotrebu i ne može se koristiti, kopirati, reprodukovati, distribuirati, prenosti, objavljivati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na bilo koji drugi način koristiti u bilo koje svrhe – lukrativne ili ne – bez prethodnog pismenog odobrenja Kompanije ili drugog nosioca prava. Kompanija zadržava i sva druga prava u odnosu na prava intelektualne svojine, koja joj zakonom pripadaju, a koja ovde nisu eksplicitno navedena.
Prihvatate, korišćenjem ove Stranice, da se uzdržite od korišćenja, kopiranja ili distribucije bilo kog od navedenih prava Inelektualne svojine osim na načine koji su u skladu sa ovim Pravilima Korišćenja.
Neke od Usluga mogu biti takve da Vam omoguće da pošaljete audio, video ili grafičke fajlove, tekst ili druge materijale kai li preko Stranice i putem servisa (“Korisnički Prilozi”). Kada učinite neki od Korisničkih priloga dostupnim, dajete pravo Kompaniji, njenim partnerima i sa njom ili njima povezanim trećim licima, neeksluzivno, teritorijalno neograničeno, sublicencno pravo da bez nadoknade koriste, distribuiraju, uređuju, prodaju, prevode, objavljuju, podlicenciraju, izvedu, reprkodukuju, učine dostupnim, objave i prenesu te Priloge, uključujući i vaše Ime, glas, prikaz, fotografiju ili drugu informaciju koja je deo Korisničkih priloga, u bilo kom obliku, mediju, tehnologiji ili na bilo koji način koji postane dostupan u budućnosti, a za svhre, bez ograničenja, marketinga, promoije, razvoja usluga i proizvodnje. Ovime se odričete i svih moralnih prava intelektualne svojine koje možda imate nad vašim Korisničkim prilozima.
Pored toga, prihvatate i garantujete da Korisnički prilozi koje budete slali Kompaniji neće sadržati bilo kakav material koji je, a po isključivoj i slobodnoj oceni Kompanije, vulgaran, neprikladan, opscen, nezakonit ili na bilo koji drugi način zamerljiv (“Nedozvoljeni sadržaj”). Postavljanje bilo kakvog Nedozvoljenog sadržaja, smatraće se kršenjem ovih Pravila Korišćenja, i može voditi suspenziji naloga.
Poštujemo Vaša prava Intelektualne svojine. Ukoliko ste pre slanja Korisničkih priloga bili titular nekog od prava nad njima, nastavićete da budete njihov zakoniti vlasnik i nakon što ih učinite dostupnim Kompaniji, ali će se na njih primenjivati ograničenja izneta u ovima Pravilima korišćenja. Ukoliko izbrišteta Korisnički prilog sa Ulsuga, naše pravo na licenciranje tog Priloga će prestati nakon perioda vremena, razumno potrebnog da se takav prilog izbriše sa naših servera. Korisnički prilog može nastaviti da postoji u našim bekap fajlovima i serverima, koji nisu javno dostupni. Ukoliko je bilo koji od korisničkih priloga bio podeljen sa trećim licima (npr. javno na vašem profilu) posotji mogućnost da su ta treća lica zadržala za sebe kopije tih Priloga. U tom slučaju ne postoji odgovornost kompanije za korišćenje javno dostupnog sadržaja od strane trećih lica čak i nakon vašeg brisanja.
U slučaju da Kompanije, pre brisanja Priloga od strane Korisnika, iskoristi na neki od goreopisanih načina bilo koji od priloga, pravo na korišćenje priloga će nastaviti da postoji i nakon njihovih brisanja sa Stranice od strane Korisnika. Brisanje naloga neće automatski značiti i brisanje Korisničkih priloga.
Kompanija može odlučiti da odbije da skloni Korisnički prilog a bez prethodnog obaveštenja korisniku. S, druge strane Kompanija nema obavezu da nadgleda Korisničke priloge, i Korisnik prihvata da Kompanija kao ni s njom povezana treća lica neće biti odgovorni za postavljanje, sklanjanje i korišćenje takvih Priloga od strane korisnika i trećih lica ili bilo koji gubitak prava, podataka ili štetu koja može tim putem nastati.
OSim na načine definisane Politikom privatnosti, ne garantujemo da će Korisnički prilozi biti privatni, čak iako se nalaze u delu Stranice koja je zaštićena lozinkom. U skladu sa tim, savetujemo Vas da ne prilažete sadržaje koje ne želite da učinite dostupnim trećim licima.
Izjavljujeta i garantujete da imate sve potrebne kapacitete da garantujete Kompaniji da ste ovlašćeni da date licencu Kompaniji na korišćenje goreopisanih prava na goreopisane načine te da Vaši prilozi neće biti takvi da krše ova Pravila Korišćenja i Politiku Privatnosti, Prava intelektualne svojine trećih lica niti zakone Republike Srbije.
PRIMENJIVO PRAVO Igra, organizacija igre, Stranica, Sadržaji, Usluge kao i svi novačni i nenovačni odnosi koji se zasnivanuju u odnosu sa Igrom, stranicom, Sadržajim i Uslugama, svi pravni odnosi koji se zasnivaju povdom učestvovanja u Igri, pristup Stranici, pristup podacima i čitav odnos koji Korisnik ima sa Kompanijom, sačinjen je i na njega se primenjue pravo Republike Srbije.
Za sve sporove koji proizlaze iz odnosa navedenog u prethodnom stavu biće nadležni sudovi Republike Srbije u gradu Beogradu.
IZJAVA O OGRANIČENJU GARANCIJE STRANICA UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, SVA TAKMIČENJA, IGRE, RAČUNARSKE PROGRAME, SOFTVER, SADRŽAJE KOJI SE ČINE DOSTUPNIM PUTEM STRANICE, ČINE SE DOSTPUNIM U OBLIKU U KOME SE NALAZE NA STRANICI I SA SVIM MANAMA KOJE SU PRISUTNE U TOM TRENUTKU. U NAJŠIREM MOGUĆEM SMISLU, DOPUSTIVOM OD STRANE ZAKONA KOMPANIJA I SA NJOM POVEZANA TREĆA LICA, NE ČINE NIKAKVE GARANCIJE ILI IZJAVE ILI UVERAVANJA BILO KAKVE VRSTE (OSIM ONIH STRIKTNO NAVEDENIH) O: (A) STRANICI (B) SADRŠAJU DOSTUPNOM PUTEM STRANICE (C) USLUGAMA I FUNKCIJAMA DOSTPUNIM PREKO STRANICE (D) PORUKAMA I INFORMACIJAMA KOJI SU DOSTUPNI ILI KOJIMA SE MOŽE PRISTUPITI PUTEM STRANICE, KAO I PORUKAMA I INFORMACIJAMA KOJI SE ŠALU KORISNICIMA (E) BILO KOJIM PROIZVODIMA ILI USLUGAMA KOJI SE NUDE PREKO STRANICE ILI PREKO HIPERTEKST LINKOVA NA STRANICI A KA TREĆIM LICIMA (F) BEZBEDNOSTI POVEZANOM SA PRENOSOM OSETLJIVIH INFORMACIJA PUTEM STRANICE ILI BILO KOJE POVEZANE STRANICE.
KOMPANIJA NE GARANTUJE DA ĆE STRANICA ILI BILO KOJI OD SADRŽAJA NA STRANICI BITI NEPREKINUTI, NEPRESTANO DOSTPUNI ILI BEZ MANA I GREŠAKA, DA ĆE DEFEKTI BITI ISPRAVLJENI ILI DA SU STRANICA I SERVERI PREKO KOJE JE STRANICA DOSTUPNA NENASELJENI VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA.
KOMPANIJA NE GARANTUJE DA JE VAŠE KORIŠĆENJE STRANICE I SADRŽAJA PUTEM STRANICE DOSTUPNIH, ZAKONITO U BILO KOJOJ KONKRETNOJ JURISDIKCIJI I, U SVAKOM SLUČAJU, KOMPANIJA SE ODRIČE BILO KAKVIH GARANCIJA U TOM SMISLU. SHVATATE I PRIHVATATE DA KORIŠĆENJEM STRANICE, TO ČINITE NA SVOJU ODGOVORNOST I NA SVOJ RIZIK, I IZJAVLJUJETE I GARANTUJETE DA SU VAŠE RADNJE ZAKONITE U SVAKOJ JURISDIKCIJI IZ KOJE PRISTUPATE ILI KORISTITE STRANICU ILI SADRŽAJE DOSTPUNE NA STRANICI. DALJE, KOMPANIJA I S NJOM POVEZANA TREĆA LICA NE DAJU NIKAVE GARANCIJE U POGLEDU NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH LICA, MERANTIBILNOSTI, SLUŽENJA KONKRETNOJ SVRSI PROIZVODA I NASLOVA.
KOMPANIJA I S NJOM POVEZANA TREĆA LICA NEĆE NI NA KOJI NAČIN BITI ODGOVORNA ZA KORIŠĆENJE STRANICE I SADRŽAJA PUTEM NJE DOSPTUNIH, OD STRANE KORISNIKA UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, SADRŽAJ I GREŠKE U NJIMA SADRŽANE.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SHVATATE I PRIHVATATE DA KOMPANIJA ORANIČAVA SVOJU ODGOVORNOST U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM STRANICE U SKLADU SA SLEDEĆIM: KOMPANIJA I S NJOM POVEZANA TREĆA LICA NEĆE NI U KOM SLUČAJU I NI NA KOJI NAČIN BITI ODGOVORNI KORISNICIMA ZA BILO KAKVE GUBITKE ILI ŠTETU MA KAKVE VRSTE (UKLJUČUJUĆI DIREKTNU, INDIREKTNU, MATERIJALNU, NEMATERIJALNU, MORALNU, KRIIVČNU ILI BILO KAVKVU DRUGU ŠTETU ILI ODGOVORNOST) A KOJI SU INDIREKTNO ILI DIREKTNO POVEZANI SA: (1) STRANICOM ILI SADRŽAJIMA DOSTUPNIM PREKO STRANICE (2) KORIŠĆENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA STRANICE ILI SADRŽAJA POVEZANIH SA STRANICOM, ILI SLANJE KORISNIČIH PRILOGA (3) BILO KOJU RADNJU PREDUZETU U VEZI ISTRAGE PREDUZETE OD DRŽAVNIH ORGANA ILI KOMPANIJE A UPERENE PREMA NAČINU VAŠEG KORIŠĆENJA STRANICE I SA STRANICOM POVEZANIH SADRŽAJA (4) BILO KOJU RADNJU POVEZANU SA ZAŠTITOM PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I COPYRIGHTA (5) BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTE U VEZI SA TEHNIČKIM FUNKCIONISANJEM STRANICE ILI SA STRANICOM POVEZANIH I PREKO NJE DOSTUPNIH SADRŽAJA, ČAK I U SLUČAJU DA SU BILI PREDVIDIVI ILI DA SU KOMPANIJA ILI SA NJOM POVEZANA TREĆA LICA NA NJIH BILI UPOZORENI. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA ILI SA NJOM POVEZANA TREĆA LICA NEĆE BITI ODGOVORNI KORISNICIMA ILI BILO KOME DRUGOM ZA GUBITAK, ŠTETU, POVREDU UKLJUČUJUĆI TU I SMRT I LIČNE POVREDE. U NEKIM JURISDICIJAMA OVA VRSTA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI NEĆE VAŽITI. U TOM SLUČAJU KOMPANIJA NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNA ZA IZNOS VEĆI OD 5€ (EMU). KOMPANIJA I S NJOM POVEZANA LICA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA ŠTETU KOJA NASTANE RAČUNARAIMA KORISNIKA, NJIHOVOM HARDVERU, SOFTVERU, ILI DRUGOJ OPREMI ILI TEHNOLOGIJI, KOJA NASTANE USLED RADNJI KOJE SE ODNOSE NA ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA: ŠTETU OD BILO KOG BEZBEDNOSNOG RIZIKA ILI PRODORA OD STRANE VIRUSA, BAGOVA, TAMERINGA, PREVARE, GREŠKE, OMAŠKE, PREKIDA, DEFEKTA, ZASTOJA U FUNKCIONISANJU ILI PRENOSU, RAČUNARSKOG ILI MREŽNOG KVARA ILI ZBOG BILO KOG DRUGO TEHNIČKOG PROBLEMA I/ILI NEDOSTATKA. VI KORISTITE I PRISTUPATE STRANICI I SADRŽAJIMA DOSTUPNIM PREKO STRANICE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST I VLASTITI RIZIK. UKOLIKO NISTE ZADOVOLJNI SA  STRANICOM ILI SADRŽAJIMA DOSTUPNIM PREKO STRANICE, VAŠ JEDINI NAČIN DA OVO ISPRAVITE JE DA PRESTANETE SA KORIŠĆENJEM STRANICE ILI PREKO NJE DOSTUPNIH SADRŽAJA.
UKOLIKO PRETRPITE NEKU ŠTETU OD KOMPANIJE USLED NJENIH RADNJI ILI POGREŠAKA, PRIHVATATE DA TAKVA ŠTETA, UKOLIKO IKAKVA I NASTANE, NIJE TAKVA DA JE NENADOKNADIVA TE VAS NEĆE OVLASTITI DA NA BILO KOJI NAČIN PRIMORATE KOMPANIJU DA PRESTANE SA PRUŽANJE USLUGA, RAZVOJEM USLUGA ILI ODRŽAVANJE STRANICE I SADRŽAJA DOSTPUNIH PREKO NJE, KAO I DRUGIH PRAVA SVOJINE KOJA SU U VLASNITŠTVU KOMPANIJE ILI SA NJOM POVEZANIH TREĆIH LICA I NEĆETE IMATI PRAVA DA OGRANIČITE RAZVOJ, UŽIVANJE, PRODUKCIJU, DISTRIBUCIJU, REKLAMIRANJE, IZLAGANJA ILI EKSPLOATACIJU BILO KOJE STRANICE U VLASNIŠTVU KOMPANIJE ILI BILO KOGA KORISNIČKOG PRILOGA KOJI STE POSLALI A U SKLADU SA GOREIZNETIM.
PRISTUPANJEM STRANICI SHVATATE I PRIHVATATE DA SE MOŽDA ODRIČETE PRAVA U ODNOSU NA POTRAŽIVANJA KOJA SU U OVOM TRENUTKU NEPOZNATA ILI NENASLUTIVA.
PRELAZNE ODREDBE Ništa u ovim Pravilima korišćenja neće biti protumačeno tako da stvori, ili da se čini da stvara, partnerstvo, ortakluk, zatupništvno, trast sporazum, fiducijarni odnos ili zajednički poduhvat između Kompanije i sa njom povezanih lica sa jedne, i Korisnika sa druge strane.
Ni jedan tim iz amaterske ili profesionalne lige nije ni na koji način povezan sa Kompanijom ili sa njom povezanim licima niti sa Takmičenjem.
Treća lica koja upućuju Korisnike na Stranicu neće biti odgovorna za Sadržaje ili Stranicu ili za bilo koje funkcije, računarske programe ili sadržaj dostupan preko Stranice.
Ukoliko je bilo koja odredba ovih Pravila Korišćenja ništava ili bude takvom proglašena od strane Suda, ništavost takve odredbe neće uticati na važenje preostalog dela ovih Pravila Korišćenja koja će ostati u punoj pravnoj snazi.
Ni jedno odricanje bilo kog od ovih Pravila korišćenja neće biti smatrano produženim odricanjem takvog pravila, i Komapanijina omaška i propust da se pozove na neko svoje pravo iz ovih Pravila Korišćenja neće predstavljati odricanje od tog prava.
Kompanija zadržava pravo da izmeni i menja ova Pravila Korišćenja u bilo koje vreme i bez bilo kakvog prethodnog upozorenja i obaveštenja, i Vaša je obaveza kao Korisnika da pregledate ova Pravila Korišćenja kako bi proverili da li postoje bilo kakve promene. Ukoilko nastavite da koristete Stranicu i preko stranice dostpune Sadržaje, to znači da se saglašavate sa svim učinjenim promenama.
Nepostupanje Kompanije u skladu sa ovim Pravilima korišćenja usled Više sile, neće se smatrati kršenjem ovih Pravila korišćenja.
KOMPANIJA I DRUGI BRENDOVI ROBNI ZNACI I ŽIGOVI SADRŽANI NA STRANICI SU ŽIGOVI I BRENDOVI U VLASNIŠTVU KOMPANIJE I SA NJOM POVEZANIH TREĆIH LICA U REPUBLICI SRBIJI I U DRUGIM JURISDIKCIJAMA. ŽIGOVI TREĆIH STRANA, TRŽIŠNA IMENA, BRENDOVI I PROIZVODI SU U NJIHOVOM ISKLJUČIVOM VLASNIŠTU. VI KAO KORISNIK NISTE OVLAŠĆENI DA SKLANJATE ILI MENJATE BILO KOJU OD GORENAVEDNIH OZNAKA ILI DA IH NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVREĐUJETE.